Splošne določbe

1. člen

Namen tega dokumenta je informirati uporabnike o Pravilih in pogojih uporabe spletne strani www.dpr.si (odslej »spletna stran«).

Storitev ponudnika obsega DPR vtičnik za avtomatsko generiranje in potrjevanje davčnih računov.

Ponudnik storitev je podjetje EPICORO, PROGRAMIRANJE APLIKACIJ, D.O.O., Petelinškova ulica 11, 3212 Vojnik, matična št. 8830835000 (v nadaljevanju ponudnik).

Naročnik storitev podjetja je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali na kakšen drug pisni način naročila storitve ponudnika (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev podjetja je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka podjetja je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev podjetja (v nadaljevanju stranka).

Splošna določila

2. člen

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujoči za vse stranke in ponudnika storitev. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Ponudnik in naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

4. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.dpr.si. Če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

5. člen

Spletne strani in produkti, ki jih oblikuje ponudnik, so njegovo avtorsko delo in ima lastniške pravice nad njimi. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. 

Naročnik in izvajalec sta se dožna vzdržati kakršnega koli posredovanja kakršnih koli informacij, ki se nanašajo na naročnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, če to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, če za to ni izrecnega pooblastila.

Strinjate se, da podjetje koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na diskih in s tem povezane tehnologije, potrebne za izvajanje storitev.

Ni dovoljeno nalagati, objavljati, gostiti ali prenašati škodljive e-pošte, SMS-ov ali nezaželenih sporočil. Prav tako ni dovoljeno prenašati črvov, virusov ali kakršne koli destruktivne kode v aplikacije oz. storitve izvajalca.

V primeru, da kršite katerokoli točko poslovanja, vam lahko nemudoma prekinemo delovanje spletnega  vtičnika in odstranimo vse podatke brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja oz. brez povračila nastalih stroškov zaradi ukinitve storitev.

Cene in komercialni pogoji

6. člen

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (€) in ne vključujejo zakonsko predpisan davek na dodano vrednost, ceni na spletni strani je tako potrebno prišteti 22% DDV. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika.

7. člen

Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh ponudnika in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh. Podjetje ne bo odgovorno naročniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Povzava do cenika: CENIK

Ponudnik ima pravico v primeru internih dogovorov s posameznimi naročniki ceno prilagotiti nihovim potrebam, vsa komunikacija steče preko elektrosnki sporočil. Ponudnik mora naročniku omogočiti nakup po dogovrjeni ceni neposredno preko spletne strani.

8. člen

Naročnik se obvezuje, da bo ponudniku plačeval storitve v roku 8 dni od izstavitve računa na tekoči račun ponudnika. V primeru neplačila po desetih (10) delovnih dneh ima ponudnik pravico naročniku, takoj prekiniti dobavo vseh storitev in spletni vtičnik onemogočiti brez opozorila. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

9. člen

Ponudnik lahko na speltni strani izvaja akcije, akcija je lahko v obliki kupona ali avtomatskega znižanja izdlka kjer se vidi redna cena in znižana cena. Ponudnik se zavezje, da bo AKCIJA vedno objavljan v Ceniku in bo datumsko omejena. Ponudnik si pridržuje pravico kjub datumu trajanja akcije akcijo prekiniti brez, da za to izrecno obvešča obiskovlace spletne strani.

V primeru, da kupec izkoristi akcijo, a naročilo s z akcijo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti z naslova te akcije ni več upravičen.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe

9. člen

Za naročilo storitev velja kakršno koli naročilo, ki jo naročnik posreduje ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki (oddaja naročila, naročilo preko elektrosnkega spročia ali drugi digitalnih kanalov za komunikacijo). V primeru, da naročnik ne zahteva povratnega sporočila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev.

10. člen

Ob strinjanju s pogoji poslovanja se sklene pogodba med naročnikom in ponudnikom in velja za obdobje, ki ne zapisano v ceniku storitev in pod informacijami na strani produkta, v tem primeru je veljavnost podogbe za vtičnik DPR: 24 mesecev. 

Sklenitev pogodbe: Pogodba začne veljati od dneva ko ponudnik prejme plačilo naročnika.

Za odpoved pogodbe med pogodbenima strankama velja 1 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

Podrobnosti o storitvi najdete na produktni strani storitve, kjer je tudi opis kaj vse vsebuje storitev. Ob potrdilo naročila, prjemete tudi elektrosnko sporočilona katerem je opis plačane strotive in velja kot del pogodbe.

11. člen

Če se naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska. Če naročnik prekine pogodbo v primeru obročnega plačevanja je doležn pravnati stroške celotne storitve v enem obroku!

12. člen

Uporabnik lahko vtičnik uporablja 24 mesecev od sklenitve pogodbe. V primeru da uporabnik najmanj en mesec pred iztekom pogodbe ne sporoči ponudniku, da vtičnik ne bo več uporabljal, bo ponudnik naročniku poslal račun za naslednje obračunsko obdobje v trajanju enega leta po veljavnem ceniku za to obdobje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko naročnik poda le v pisni obliki. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

Konkurenca in varovanje podatkov

13. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še deset (10) let po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Tehnična podpora strankam

14. člen

Strankam je ob delavnikih med 9.00 in 18.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte podpora@dpr.si ali telefona 070 600 003. Tehnična podpora preko elektronske pošte podpora@dpr.si, se vrši 24/7 in je vezana na  27. člen 

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na mail podpora@dpr.si iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju E-pošta naročnika). V primeru nedosegljivosti ali zasedenosti, bo stranka prejela odgovor najkasneje v roku 24h od ure poslanega zahtevka ali klica.

15. člen

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedoločen čas. Naročnik lahko s pisno željo zavrne prejemanje teh obvestil.

Pravice in obveznosti ponudnika storitev

16. člen

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov ponudnika in njihove priključitve v internet bo ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

17. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 24 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

18. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

Prizadevamo si, da bomo za naš strežnik dobro skrbeli, ne moremo pa garantirati nepooblaščene posege in hekerske napade, kakor tudi ne odgovarjamo za neprejeto elektronsko pošto ali napake e-poštnega strežnika.

Ponudnik bo vtičnik posodabljal v skladu z veljavno zakonodajo.

19. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

20. člen

Od naročnika lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepeči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Pravice in obveznosti naročnika

21. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema.

22. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

23. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

 • naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
 • če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.

Naročnik je dolžan kot tajne, varovati vse podatke pridobljene s strani izvajalca (dostopni podatki do strežnika, baze, vsa pridobljena gesla, …), s katerimi se naročnik (oz. njegovi zaposleni) seznani/jo pri opravljanju dela ali v zvezi z delom. Naročnik je prav tako dolžan izvajati vse predpisane oziroma potrebne ukrepe, da se z podatki ne bi seznanila nepooblaščena oseba, predvsem oseba ki je oz. bi lahko bila na kakršen koli način konkurenca izvajalcu.

Izključitev odgovornosti ponudnika

24. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Masovno pošiljanje elektronske pošte (ang. SPAM)

25. člen

Masovno pošiljane ektronske pošte, iz domene dpr.si ni dovoljeno, razen v primeru, ko se naročnik strinja in odda prijavo preko kontaktnih obrazcov. 

Varstvo osebnih podatkov

26. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, kot so:

– ime in priimek

– Naslov

– elektronska pošta

– telefonska številka

Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani.

Osebne podatke zbiramo tudi, ko se registrirate za e-novice, komunicirate z nami na kakršenkoli drug način, na primer prek družabnih medijev, kliknete oglas, ki ga imamo na naši spletni strani ali drugje na spletu, prosite za informacije ali pomoč, nam podate izjavo ali druge povratne informacije ali pri posebnih promocijah, se prijavite za naše posebne ponudbe, sodelujte v nagradnih igrah ali izpolnite ankete.

Informacije, ki jih zbiramo in shranjujemo o vas, lahko vključujejo poleg že zgoraj navedenih, še:

naslov IP, iskalne kriterije, zgodovino nakupovanja, odgovore na ankete, sodelovanje v nagradnih igrah, vrsto brskalnika, ki ga uporabljate (brskalnik je program, ki ga uporabljate za ogled spletnih mest, kot so Internet Explorer, Firefox ali Safari), časih, ko dostopate do spletnega mesta in koliko časa URL (spletno mesto, iz katerega prihajate, da pridete do naše spletne strani), ID-ji celic (ti so edinstveni identifikatorji telekomunikacijskih stolpov, ki jih uporablja vaš mobilni telefon, ko uporabljate storitve, ki temeljijo na lokacijah, na vašem mobilnem telefonu ali tabličnem računalniku) in druge informacije o lokaciji fotografije (npr. meritve GPS), fotografije in druge vsebine, ki ste jih dali v skupno rabo z nami, ko uporabljate naše storitve in druge podatke, ki nam jih lahko daste.

Če nas spremljate na platformah za družabne medije tretjih oseb, kot so Instagram, Facebook, ipd., bodo informacije, ki jih podate, predmet pravilnika o zasebnosti tretje osebe.

Z registracijo, naročanjem ali uporabo naših storitev, soglašate z uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Podjetje zbrane osebne podatke in zgoraj navedene podatke potrebuje, da:

– se lahko rešujejo morebitne reklamacije ali težave vezane na plačila;

– lahko občasno pozove k anketiranju o zadovoljstvu kupcev ali o posameznih kupljenih storitvah;

– lahko razvija produkte in storitve;

– lahko po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah obvešča o ponudbi, dogodkih in ugodnostih (neposredno trženje);

– izvaja trženjske raziskave po izbranih komunikacijskih kanalih in nanje veznih aplikacijah;

– lahko zagotavlja usklajenost podatkov, statistično in tržno analizo ter tržne informacije;

– lahko izvaja študije in raziskave;

– jih uporabi kadar to zahteva zakon ali v zvezi s pravnim postopkom ali spori.

Naročnik, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima naročnik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nameni takega trženja

Naročnik lahko obdelavi ugovarja:

• pisno z obrazcem, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih ali  preko www.dpr.si;

• pisno na naslov podjetja,

• pisno po elektronski pošti na naslov info@dpr.si.

Na način iz prejšnje točke lahko naročnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov in nanje vezanih aplikacij, preko katerih želi prejemati obvestila (domači naslov, mobilni telefon, elektronski naslov).

Podjetje bo v primeru ugovora iz teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 30 (trideset) dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo naročnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

Podjetje osebnih podatkov naročnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

• zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, pošta) in

• državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;

• če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom naročnika

Vaše osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve bomo hranili za namene, za katere je podana privolitev in obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve.

Naročnik ima pravico, da pisno po elektronski pošti na naslov: info@dpr.si:

1. zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Vsakdo ima pravico pridobiti potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo, kateri osebni podatki se obdelujejo in za kakšne namene se obdelujejo. Zagotovili vam bomo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije, ki jih boste zahtevali, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov. Kadar boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, in če ne boste zahtevali drugače, se vam bodo informacije zagotovile v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

2. uveljavlja pravico do izbrisa podatkov. Vsakdo ima pravico doseči, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar so za to podani utemeljeni razlogi.

3. uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Vsakdo, katerega osebni podatki so bili zbrani, ima pravico, da prejme vse posredovane osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

4. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s temi Splošnimi pogoji.

5. Pravico do popravka lahko imetnik uveljavlja v skladu s temi Splošnimi pogoji.

6. Pravico do omejitve obdelave. Vsakdo, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da se omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu. Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec.

Odzivni čas, nujnost del in dodatki cene

27. člen

Kot odzivni čas, se šteje čas, ki preteče med prejemom zahtevka za določeno delo in pričetkom njegovega izvajanja.

Za dela, katere nujnost ni izrecno navedena, se smatra stopnja nujnosti “Normalno”. Predvideni odzivni čas za naloge iz te skupine znaša 4-7 delovnih dni. Dela se obračunajo skladno z veljavnim cenikom.

Dela, opredeljena s strani stranke kot nujna, se začnejo izvajat že naslednji delovni dan. Zahtevek mora biti oddan najkasneje do 23:59 ure tekočega dne, da se prične njegovi izvajanje naslednji delovni dan. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 50% na veljavne cene.

Dela, opredeljena z oznako “Zelo nujno”, se pričnejo izvajati najkasneje v roku 8 ur od prejema zahtevka. Za dela iz te skupine se zaračuna dodatek v višini 100% na veljavne cene.

Za storitve izven delovnega časa (po 15 uri) se zaračuna dodatek v višini 50%. Za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%.

Ponudnik nudi naročniku podporo 24 ur na dan in 7 dni v tednu preko maila: info@dpr.si ali na 070 600 003  od ponedeljka do petka, med 9.00 in 18.00h in soboto med 9.00h in 13.00h.

DPR VTIČNIK

28. člen

Podjetje je izdelalalo DPR vtičnik za avtomatsko generiranje in potrjevanje davčnih računov, ki je neposredno povezan z vtičnikom za generacijo računov v pdf obliki.  Vtičnik je izdelan za CMS platformo WordPress in je povezan z modulom WooCommerce (spletna trgovina). Za delovanje se zahteva različica WordPressa: od vezije 5.3.2 in novejše in WooCommerce-a: 3.8.1 in novejše. Deluje za vse plačilne sisteme (nakazilo na trr, Stripe, Paypal, po povzetju). Ne podpira uporabe darilnih bonov, če naročnik nima možnosti unovčitva bona kot plačilno sredstvo.

29. člen

Opis funkcionalnosti vtičnik DPR

Delovnje:

Po oddaji naročila stranke v spletni trgovini in potrditvi le tega s strani ponudnika, se sproži vtičnik, ki je neposredno povezan s pristojno finančno upravo (FURS), ki od pristojne finančne uprave pridobi EOR, ZOI in QR kodo, ki se pripne v nogo računa. Ker je vtičnik povezan z vtičnikom za generiranje računov, se na račun avtomatsko doda vse postavke naročila (Podatki ponudnika, podatki naročnika, podatki podjetja-opcijsko, ime artiklov, cene, EOR, ZOI, QR koda). Stranka bo po uspešno oddanem naročilu na navedeni elektronski naslov prejela račun, ki vsebuje podatke:

 • glava in noga računa s podatadi ponudnika
 • EOR, ZOI QR koda (ki se pridobi iz FURSA)
 • ime artikla 
 • cena artikla
 • davčna stopnja (kot jo nastavi ponudnik)
 • skupna cena 
 • cena poštnine (če je le ta določena iz strani ponudnika)

 

Primer računa lahko vidite na tej povezavi : PRIMER RAČUNA

 

Naročnik mora zagotoviti ponudniko sledeče:

– certifikat za davčno potrjevanje (PUBLIKACIJSKI) – za pomoč se obrnite na info@dpr.si

– Davčna številka podjetja

– Oznaka poslovnega prostora  (Kakšna bo vaša predpona številčenja računa)

– oznaka elektronske naprave (Določite jo sami oz. vaša računovodski servis)

– Davčna številka blagajnika (odgovorna oseba, ki bo izdatelj računov)

V kolikor potrebujete dodatna pojasnila in informacije se obrnite na: info@dpr.si

 

Funkcionalnosti vtičnika DPR 

 • Nastavitev številčenja računov
 • Osnovne nastavitve potrebne za delovanje vtičnika (vpis določenih podatkov)
 • Preverjanje statusa certifikatov
 • Preverjenje statusa licence
 • Preverjanje stanja storitve
 • Monost ročnega potrjevanje računa
 • Možnost stornacije računa
 • Test davčne potrditve
 • Pregled podatkov o naročilu (EOR, ZOI in QR koda, ki jo je mogoče odpreti na zunanji povezavi)
 • Izvoz računa v .pdf obliko

30. člen

V primeru, da naročnik ne naroči tudi nastavitve, naročnik samostojno izdela woocommerc spletno trgovino in tako ponudnik ne odgovarja za napačno nastavljene davčne stopnje, cene produktov in poštnino. V primeru, da naročnik naroči tudi nastavitev in podporo, je nastavitev zagotovljena najkasneje v roku 24 ur.

Cena DPR vtičnika je objavljena v ceniku.

Sklenjena pogodba se avtomatsko podaljšuje za eno leto, v kolikor naročnik 1 mesec pred iztekom pogodbe, le to pisno odpove na mail info@dpr.si. V primeru podaljšanja pogodbe, naročnik v roku 1-2 mesecev po podaljšanju prejme nov račun.

Možnosti plačila so:

– nakazilo neposredno na bančni račun, paypal, plačilo s karticami in se izvede v naši spletni trgovini.

Ponudnik se zaveže, da bo vtičnik davčnega potrjevanja redno posodobljen v primeru, novih zahtev s strani FURSA, in bo predhodno o tem obvestil naročnika preko maila, ki bo v bazi naročila vtičnika. Prav tako je ponudnik storitve v času trajanja pogodbe na voljo naročnikom preko maila podpora@dpr.si ali telofona 070 600 003, v primeru nedosegljivosti ali zasedenosti, bo stranka prejela odgovor najkasneje v roku 24h od ure poslanega zahtevka ali klica.

Stvarne napake

31. člen

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora potrošnik trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek  pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora trgovec v roku 8 dni podati potrošniku pisen odgovor. Garancija na stvarne napake traja od nakupa spletnega vtičnika do prekinitve sodelovanja.

Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Datum izdaje: 13.3.2020